Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Floorstore:  

1. Toepasselijkheid 
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Floorstore en op alle met Floorstore aangegane overeenkomsten door een wederpartij (hierna te noemen "Consument"). 

1.2 Definities: Onder "Consument" wordt verstaan: iedere bezoeker van de internetsite, dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Floorstore in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder originele factuur wordt verstaan: de originele factuur van de aankoop via Internet. Een pin- of creditcard bon of bankafschrift geldt niet als originele factuur.

1.3 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.3.1 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.  

1.4 Indien ook de Consument naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Floorstore is ingestemd.  

1.5 De internetsite van Floorstore richt zich voornamelijk op de Nederlandse markt. Daar uit voorvloeiend zijn deze algemene voorwaarden dan ook enkel van toepassing op producten die in Nederland zijn besteld en geleverd.  

1.6 Floorstore behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.  

1.7 Door het gebruik van de internetsite van Floorstore en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Consument deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.  

1.8 Floorstore is aangesloten bij het Thuiswinkel Keurmerk Dit staat garant voor een goede kwaliteit en een correcte service. Consumenten die via de internetsite van de dienstverlening van Floorstore gebruik maken, kunnen een beroep doen op een speciale geschillenregeling (zie ook artikel 13).  

1.9 Floorstore is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Consument.  

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten 
2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de Consument tot het doen van een aanbod. Floorstore is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de Consument geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.  

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar gemaakt doordat het dan niet meer mogelijk is het product te bestellen via de bestel-button.  

2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.  

2.4 Een aanbod van de Consument als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: de Consument geeft precies aan welk product en/of dienst hij wil kopen dan wel afnemen; Floorstore heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht en deze offerte is door de Consument getekend en door Floorstore ontvangen; de Consument heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) zijn via elektronische weg aan Floorstore verzonden en door Floorstore ontvangen. 

2.5 Een overeenkomst komt tot stand: in geval van een aanbod als bedoeld in 2.4 onder (1): op het moment dat het aanbod van de potentiële Consument door Floorstore uitdrukkelijk is aanvaard; in geval van een aanbod als bedoeld in 2.4 onder (2): op het moment dat Floorstore een orderbevestiging aan de Consument heeft overhandigd; in geval van een aanbod als bedoeld in 2.4 onder (3): op het moment dat een bevestiging per email is verzonden naar het door Consument opgegeven emailadres. 

2.6 De Consument en Floorstore komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Floorstore gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.  

2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen, reclame-uitingen, prijsvermeldingen, via internet mondeling, telefonisch, e-mail of enig ander communicatiemiddel, met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Floorstore garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.  

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzet- en assurantiebelasting.  

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding wordt kenbaar gemaakt op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. De geldigheidsduur van aanbiedingen op de internetsite kan variëren.  

3.3 Indien een aanbieding van Floorstore niet alleen voor een aankoop via de internetsite geldt, dan staat dit in de betreffende aanbieding vermeld.  

3.4 De Consument is de prijs verschuldigd die Floorstore in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Floorstore worden gecorrigeerd.  

3.5 Bezorgkosten zijn niet altijd volledig inbegrepen in de prijs en komen dan deels voor rekening van de Consument. De hoogte van de eventuele bezorgkosten staat op de internetsite vermeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt indien van toepassing duidelijk aan de Consument gecommuniceerd.  

3.6 Floorstore kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar producten, bijvoorbeeld een verwijderingsbijdrage. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de internetsite of op andere wijze kenbaar worden gemaakt.  

4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden.  

4.2 Floorstore kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Nieuwe betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.  

4.3 Van bepaalde betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authenticatie van de consument, alsook autorisatie, is voldaan. Deze voorwaarden staan op de internetsite vermeld of worden op andere wijze tijdig aan de consument kenbaar gemaakt.  

4.4 In het geval voor betaling wordt gekozen met behulp van een door een derde uitgegeven Consumentenkaart, creditcard of, bij aankoop via de internetsite, met behulp van een elektronische betaalmethode, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of bank van toepassing. Floorstore is geen partij in de relatie tussen de Consument en de kaartuitgever of bank.  

4.5 In het geval door Floorstore een betalingstermijn is afgesproken, geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Consument in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.  

4.6 Bij niet of niet-tijdige betaling door de Consument is vanaf de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend.  

4.7 Ten laste van de Consument komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Floorstore als gevolg van de niet nakoming door Consument van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.  

4.8 In geval van niet-tijdige betaling is Floorstore bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Consument de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en dor Floorstore gemaakte kosten daaronder begrepen.   

5. Levering en leveringstijd
5.1 Leveringen onder deze algemene voorwaarden vinden uitsluitend binnen Nederland plaats. Voor België en Duitsland gelden aanvullende voorwaarden.  

5.2 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Floorstore ernaar om bestellingen binnen 5 werkdagen af te leveren. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Floorstore kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.  

5.3 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Consument wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen veroorzaakt door Floorstore zullen aan de Consument per e-mail of telefonisch worden gemeld.  

5.4 Leveringen vinden plaats op het door de Consument tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven creditcard of Consumentenkaart, dient Floorstore de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Consument.  

5.5 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Consument. Deze risicoregeling geldt alleen indien het totaal van de bestelling niet hoger is dan EUR 1.500,- Bij hogere bedragen gaat het risico over op de Consument op het moment dat de bestelling aan de vervoerder is afgegeven.  

5.6 Floorstore levert plinten en ondervloeren alleen in combinatie met vloeren. Deze producten worden dus niet los geleverd.

6. Retourneren en herroepingsrecht
6.1 Retourneringen dienen van te voren (binnen 14 dagen na aanschaf) per email  te worden aangemeld. Bij de retouraanvraag dient u het volgende duidelijk te vermelden: faktuurnummer, faktuurdatum, naam, adresgegevens, (post)bank rekening- en telefoonnummer. Na akkoord ontvangt u van ons verdere retourinstructies en een Retour Order Nummer (RON).

Niet aangemelde retourneringen worden door ons niet in behandeling genomen.

Retour zendingen dienen onbeschadigd en in oorspronkelijke, onbeschadigde verpakking uiterlijk binnen 7 werkdagen na aanmelding te worden aangeleverd en duidelijk voorzien te zijn van de naam van de afzender en het verkregen Retour Order Nummer (RON). Voor afhandeling van retourzendingen worden 10% retourkosten in rekening gebracht. Bezorgkosten, rembourskosten en overige kosten worden niet geretourneerd.

Na correcte ontvangst zullen wij binnen 14 dagen het tegoed op de door u aangegeven rekening overmaken. Ontvangst door Floorstore zullen de producten door Floorstore aan inspectie worden onderworpen. De hoogte van het door Floorstore te retourneren bedrag is afhankelijk van de staat waarin de producten verkeren op het moment van ontvangst door Floorstore.

Indien de consument niet akkoord gaat met het door Floorstore te retourneren bedrag blijft het product eigendom van de klant en dient de klant, voor eigen rekening, binnen een termijn van 7 werkdagen het product op de locatie van aflevering op te halen. Na deze periode vervalt alle aanspraak op de producten en zullen de producten door Floorstore worden afgevoerd.

6.2 Uitgesloten van retourrecht zijn producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt of specifiek zijn ingekocht, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending.

Waaronder:

- Plinten, Profielen, Afwerklijsten, Ondervloeren, Olie, Wax, lijmen en overige onderhoudsmiddelen.

- Geopende verpakkingen of producten waarvan de verpakking of beschermfolie beschadigd is.

- Producten die na levering beschadigd zijn.

- Restanten, aanbiedingen en speciale bestellingen

6.3 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument  

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Consument over, nadat de Consument al hetgeen de Consument ter zake van enige overeenkomst met Floorstore is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.  

7.2 De Consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.  

8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1 Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de Consument Floorstore binnen een termijn van vier weken na ontdekking hiervan in kennis te stellen. Is de afnemer een Consument dan komen hem de rechten toe zoals die in boek 7, titel 1, afdelingen 1-7 BW zijn opgenomen.  

8.2 Floorstore beperkt haar aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook tot de factuurwaarde. Iedere overige of verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten, tenzij dit op grond van de wet niet is toegestaan. Floorstore is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.  

8.3 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: indien het product buiten Nederland, België of Duitsland is aangekocht; indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties of herstelwerkzaamheden die niet met toestemming van Floorstore of de fabrikant zijn verricht; indien het type of serienummer van het product is verwijderd of gewijzigd; indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is; indien het product niet volledig voldoet aan de door de fabrikant verstrekte productspecificaties; indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. 

8.4 De Consument is gehouden Floorstore te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Floorstore mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Consument dienen te komen.  

8.5 Het is mogelijk dat Floorstore op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Floorstore is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.  

9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is Floorstore niet gehouden haar verplichtingen jegens de Consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.  

9.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.  

10. Intellectuele eigendommen
10.1 De Consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Floorstore, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.  

10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleidersproducten, of andere voortbrengselen, alsmede –al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.  

10.3 Het is de Consument verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Floorstore, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.  

11. Niet geaccepteerde levering en de opslag van zaken
11.1 In geval de overeengekomen zaken na aanbieding tot levering op de afgesproken leverdatum niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering dan wel omdat de consument de zaken niet wil aanvaarden, zal Floorstore binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. De consument is na weigering dan wel voor aanvang van de tweede levering verplicht opslagkosten en de extra transportkosten te voldoen.

11.2 Indien de goederen door de consument zijn betaald, zal Floorstore de zaken maximaal vier weken in opslag houden, waarbij aan de consument redelijke interne of externe opslagkosten in rekening worden gebracht, gelet op onder meer de verkoopwaarden van de zaken en de duur van de opslagperiode, tenzij anders overeengekomen.

12. Het vervoer en de beschadiging bij aflevering
12.1 Indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient door de consument op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gemaakt. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken te constateren, dient dit door de consument op het ontvangstbewijs te worden vermeld.

12.2 producten welke beschadigd zijn bij ontvangst dienen binnen 24 uur na aflevering bij Floorstore te worden gemeld.

13. Persoonsgegevens
13.1 Floorstore zal de gegevens van de Consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een uitgebreid Privacy Statement.  

13.2 Floorstore neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.  

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.   

15. Geschillenregeling en beslechting
15.1 Consumenten hebben het recht een eventueel geschil inzake aanbiedingen van Floorstore of over de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst met Floorstore, voor te leggen aan Het keurmerk, mits het gaat om een aanbieding of overeenkomst die via de internetsite of telefoonverbinding is gedaan of tot stand gekomen.  

15.2 Een geschil zoals in het vorige lid omschreven, wordt slechts in behandeling genomen indien de Consument zijn klacht binnen maximaal 30 dagen aan Floorstore schriftelijk heeft voorgelegd.  

15.3 Uiterlijk drie (3) maanden nadat de klacht aan Floorstore is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij Het keurmerk aanhangig te worden gemaakt.  

15.4 Wanneer de Consument een geschil wil voorleggen aan Het keurmerk, is Floorstore aan deze keuze gebonden. Wanneer Floorstore dat wil doen, zal de Consument binnen vijf (5) weken na een daartoe door Floorstore schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij dat ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Floorstore de keuze van de Consument niet binnen de termijn van vijf (5) weken, dan is Floorstore gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.  

15.5 Het keurmerk doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van Het keurmerk. De beslissingen van Het keurmerk geschieden bij wege van bindend advies.  

16. Diversen
16.1 Floorstore is gevestigd te Beuningen en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 37156045 Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan het adres zoals bovenstaand of naar het e-mailadres zoals staat aangegeven op deze website.