Privacybeleid

Floorstore, vindt de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Wij zorgen er daarom voor dat uw persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Daarom doen wij al het redelijkerwijs mogelijke om uw persoonsgegevens te beschermen. Hieronder leggen wij uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen en hoe onze websites (http://www.Floorstore.com,www.floorstore.nl) (hierna: “de websites”) gebruik maakt van cookies. 

Floorstore verwerkt alleen persoonsgegevens die zij nodig heeft om u van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van web-statistieken en om te kunnen voldoen aan de verplichte vereisten. 

Waar hieronder wordt gerefereerd aan “Floorstore” wordt bedoeld Floorstore en alle aan Floorstore gelieerde partijen. 

Om aan u onze diensten te kunnen aanbieden, werkt Floorstore nauw samen met derde partijen, alsmede partijen die Floorstore helpen bij het ondersteunen van de onderneming, zoals het in stand houden van de software en IT-infrastructuur en beveiliging. 

Van wie verzamelen wij (persoons)gegevens?

Floorstore verzamelt (persoons)gegevens van: 

 1. Personen die geïnteresseerd zijn in onze nieuwsbrief; 
 2. Personen die informatie hebben opgevraagd over een product;
 3. Aspirant-afnemers en potentiële klanten; 
 4. Bezoekers van onze websites; 
 5. Werknemers en sollicitanten; 

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens van u? 

Floorstore verzamelt persoonsgegevens van u in onder meer de volgende situaties: 

 1. Wanneer u telefonisch contact opneemt met Floorstore; 
 2. Wanneer u diensten van Floorstore wenst af te nemen of afneemt; 
 3. Wanneer u met Floorstore een overeenkomst sluit, waarbij u producten of diensten afneemt; 
 4. Wanneer u contact opneemt met Floorstore, bijvoorbeeld per e-mail of via een contactformulier; 
 5. Wanneer u informatie vraagt inzake een product of dienst;
 6. Wanneer u de websites bezoekt;  

Rechtsgrond en doeleinden van verwerking van gegevens 

Overeenkomsten met Floorstore
De gegevens die u in het kader van een overeenkomst aan Floorstoreverstrekt, gebruiken wij om deze overeenkomst met u uit te voeren. Daarnaast gebruiken wij de informatie voor persoonsgerichte informatie en om u te informeren middels nieuwsberichten. We gebruiken de verstrekte persoonsgegevens tevens om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. 

Contact met Floorstore
Wanneer u contact opneemt met Floorstore waarbij u om informatie verzoekt, verwerkt Floorstorede daarvoor verstrekte persoonsgegevens om aan het informatieverzoek te voldoen en/of om uw vragen te beantwoorden. 

Bezoek websites 
Op de websites worden algemene bezoekgegevens en klikgedrag bijgehouden, zodat wij de indeling op onze websites verder kunnen optimaliseren en de informatieverschaffing kunnen verbeteren, Daarnaast kunnen er tijdens het gebruik van de websites cookies worden geplaatst op uw computer, smartphone of tablet. Zie verder onder “Het gebruik van cookies” over het gebruik van cookies door Floorstore. 

Doeleinden voor het gebruik van persoonsgegevens 
Wij maken gebruik van de persoonsgegevens die u telefonisch, per mail, via website of op een andere wijze aan ons hebt verschaft, voor de volgende doeleinden: 
(i) om uitvoering te geven aan overeenkomsten tussen u en Floorstore; 
(ii) het verzenden van een nieuwsbrief of verstrekken van informatie;
(iii) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen; 
(iv) om de websites en de diensten van Floorstorete analyseren, ontwikkelen en verbeteren en voor marktonderzoek; 
(v) voor andere bedrijfsmatige doeleinden, zoals gegevensanalyse, rapportages en audits; 
(vi) voor beveiliging van de websites en andere producten (zoals applicaties en software) en het tegengaan van fraude en misbruik van de websites en/of deze andere producten (zoals applicaties en software). 

Dataminimalisatie

Floorstoreverwerkt uw persoonsgegevens alleen indien en voor zover dat nodig is voor de hiervoor genoemde doeleinden. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden ingezet. Uw gegevens worden door Floorstore niet doorverkocht aan data-handelaren. 

Slechts de medewerkers die dat nodig hebben voor de uitoefening van hun functie hebben toegang tot uw persoonsgegevens. 

Het gebruik van cookies 

Wat zijn cookies? 
Floorstore maakt gebruik van cookies en andere vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die tijdens het gebruik van de websites op uw computer, tablet of smartphone worden aangemaakt en opgeslagen. De cookies die via de website van Floorstoreworden geplaatst, kunnen uw apparaten of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. 

Soorten cookies 
Floorstore maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Wij doen dit om de dienstverlening aan u verder te kunnen verbeteren. Hieronder leggen we uit wat deze cookies zijn en wat wij met deze cookies doen. 

Functionele cookies 
De functionele cookies zorgen ervoor dat de websites goed functioneren en zorgen er bijvoorbeeld voor dat u op https://www.floorstore.nl voor het aanvragen van informatie over meerdere formules, slechts één keer uw gegevens hoeft in te vullen. 

Analytische cookies 
Analytische cookies gebruiken wij om te kunnen analyseren welke pagina’s van de websites u op welk moment bezoekt. Floorstoremaakt onder andere gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op de door Google beheerde servers. Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie. 

Beschikbaar Cookie Opt-out - Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  

Weigeren cookies 
U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren, of dat u wilt dat uw browser u een melding geeft van het plaatsen van een cookie. Het gebruik van de cookies is optioneel, wanneer u dit niet wilt, kunt u de instellingen van uw browser hiervoor aanpassen. U kunt ook altijd geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer, tablet of smartphone. 

U kunt hiervoor onder andere dit stappenplan van de consumentenbond raadplegen: 
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen  

 

Nieuwsbrief 

U kunt uw e-mailadres opgeven voor het ontvangen van een nieuwsbrief. In de nieuwsbrief informeren wij u over onze nieuwsberichten, diensten en producten. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan een lijst met abonnees. Het abonneebestand wordt niet aan derden verstrekt. Iedere nieuwsbrief bevat een knop waarmee u zich kunt afmelden. Daarnaast kunt u de verleende toestemming te allen tijde intrekken door een email te sturen naar info@floorstore.nl

Beveiliging 

Floorstorehanteert een beveiligingsniveau voor het verwerken van de persoonsgegevens dat, binnen de mogelijkheden van de huidige technieken, voldoende moet zijn om ongeautoriseerde toegang, wijziging, publicatie of verlies van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Het is echter niet mogelijk om het tegengaan van een datalek te garanderen. Wanneer u ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens constateert, verzoeken wij u vriendelijk om ons hiervan op de hoogte te stellen door een email te sturen naar info@floorstore.nl.

Toestemming 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet moeten doen. In alle gevallen waarin u voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming heeft gegeven, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Floorstoreu daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren. 

Recht op inzage, correctie en verwijdering 

U kunt uw gegevens te allen tijde bij Floorstore opvragen of Floorstore verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen via het e-mailadres info@floorstore.nl. Voor sommige persoonsgegevens kan het zo zijn dat Floorstore wettelijk verplicht is deze te bewaren. Voor deze persoonsgegevens geldt dat Floorstoredeze niet op uw verzoek kan wijzigen en/of verwijderen. 

Recht op bezwaar 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

Derden 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij: 

 1. dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering tussen de overeenkomst tussen u en Floorstore; 
 2. Floorstore op grond van een wettelijke verplichting of in een noodgeval gehouden is persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstanties; of 
 3. indien er een reorganisatie of overdracht van bedrijfsactiviteiten plaatsvindt bij Floorstore met als gevolg dat Floorstore persoonsgegevens moet overdragen aan een andere organisatie. 

Wij maken met derde partijen goede afspraken over de beveiligingseisen die zij in acht moeten nemen met betrekking tot uw persoonsgegevens en leggen deze contractueel vast. 

Privacy policy derden 

Op de websites treft u een aantal links aan naar externe websites. Floorstorekan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy policy van de website die u bezoekt. 

Bewaartermijn 

Floorstorebewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, tenzij er een langere wettelijke bewaartermijn bestaat. 

Contact Floorstore

Als u vragen heeft over deze privacy policy, neem dan contact op met Floorstore, hieronder vindt u onze gegevens. 
Naam: Floorstore
E-mailadres: info@Floorstore.nl 

Wijzigingen 

Deze privacy policy kan te allen tijde worden gewijzigd. De meest actuele privacy policy kunt u vinden op de websites. 

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?
Per e-mail: contactformulier